Thứ9A-P19B-P28A-P38B-P47A-P67B-P56A-P76B-P8GV trựcTrực GH
HaiChào cờ - Nhuần

Sử- Yến

Văn
Anh
Chào cờ- Tuyến
Văn
Anh
Sử- Yến
Chào cờ- Duyên

Toán
Hóa
Văn
Anh
Chào cờ - Thường

Hóa
Anh 
Toán
Văn
Chào cờ- Yến

Anh
Sử
Sinh
Địa
Chào cờ- Huế
Sử
Địa 
Anh
Sinh
Chào cờ - Thi

Toán
Anh
Văn
Văn
Chào cờ - Thịnh

Văn
Văn
Toán
Anh
ThịnhTân
Phượng
BaToán
Tin
GDCD
C.Nghệ
GDCD
Toán
Tin

C.Nghệ
Toán
Sinh
M. Thuật
GDCD
Tin
Sinh
M.Thuật
Toán
Tin
GDCD
C.Nghệ
TD
Toán
M.Thuật
Â.Nhạc
TD
Toán
C.Nghệ
Â.Nhạc
M.Thuật
Toán
GDCD
Sinh
TD
GDCD
Toán
TD
Sinh
LụaPhượng
TD
M.Thuật
Văn
Văn
Hoá
Văn
Văn
TD
Hóa
M.Thuật
Văn-Huế
Anh
Hóa
Tin
Sử
Sử
Hóa
Tin
TD
Anh
Anh
Địa
Toán
Sinh
Toán
Sinh
Địa 
Anh
M.Thuật
Tin
Sinh
Sử
Văn-Nhung
Sinh
Sử
Văn-Nhung
M.Thuật
Tin
Nhuần-NhungTân
NămĐịa
Sinh
Hóa
Tin
Toán
Toán
Địa
Tin
Hóa
Sinh
Toán
TD
Sinh
C.Nghệ
Sử
Sinh
Toán
Sử
Văn
C.Nghệ
Toán

Văn
Sử
Tin
Văn
Tin
Toán

Sử
C.Nghệ
Toán
TD
Anh
TD
Anh
C.Nghệ
Toán
HuếPhượng
SáuẠnh
TD
Toán
Văn
Toán
Anh
Văn
TD
Â.Nhạc
Anh
Văn
Văn
Văn
Văn
Â.Nhạc
Anh
Văn
Tin
Toán
Anh
Toán
Văn
Anh
Tin
C.Nghệ
Â.Nhạc
Tin
Tin

C.Nghệ
Â.Nhạc
TuyếnTân
BâỷSinh
Địa
Toán
Văn
SH- Nhuần
Toán
Văn
Sinh
Địa
SH-Tuyến
Địa
Toán
TD

SH-Duyên
TD

Địa
Toán
SH-Thường
GDCD
TD
Văn
Văn
SH-Yến
Văn
Văn
GDCD
TD
SH-Huế
Địa
Văn
Toán
Anh
SH- Thi
Toán
Anh
Địa
Văn
SH- Thịnh
DuyênPhượng